dr inż. Robert Piątek


katolik, mąż i ojciec

przedsiębiorca, doradca energetyczny i początkujący bloger

Robert Piątek Robert Piątek

Wykształcenie


Intro

Z wykształcenia i zamiłowania jestem energetykiem. Upłynęło sporo czasu zanim sobie uświadomiłem, że jest to kontynuacja rodzinnych tradycji - po dziadku i ojcu. Ja miałem smykałkę do nauki. Lubiłem czytać, dobrze mi szło w szkole zarówno z przedmiotami ścisłymi jak i z pisaniem wypracowań, czy nauką historii. Bez większych przeszkód pokonowyłaem kolejne szczeble edukacji...

Skrót dla niecierpliwych - timeline mojej ścieżki edukacji
  • 1987-1992 Technikum Górnicze PAWK S.A. w Tychach; technik elektronik o specjalności automatyka górnicza
  • 1992-1997 Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska w Gliwicach; mgr inż. specjalności ochrona środowiska w energetyce i motoryzacji
  • 2003 - doktor nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn; Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Sląska w Gliwicach
  • 2005 kurs "Biogas Technology", Halmstadt University (Szwecja)

Edukacja

Wybierając pierwszą szkołę wahałem sie pomiędzy elektroniką a chemią - tylko takie dwa technika wchodziły w grę. W moim mieście - Orzeszu - nie było żadnej szkoły średniej więc na decyzję wpływały także możliwości dojazdowe. Rozważałem Gliwice, Katowice, Tychy i Rybnik i wybrałem znane w tamtych czasach Techniku Górnicze ZEG w Tychach, które podczas 5-letniego okresu kilkukrotnie zmieniało nazwę (czas przekształceń sektora górniczego wiazał się z aż 3-krotną zmiana tarczy szkolnej, którą wówczas jeszcze trzeba było nosić). W 1992 obroniłem pracę dyplomową oraz zdałem egzamin, dzięki czemu uzyskalem tytuł technika elektronika o specjalności automatyka górnicza. W tym samym roku zdawałem maturę z przedmiotów język polski, matematyka i chemia uzyskując wysoką średnią ocen: 5,5.

Kolejnym krokiem były studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. W 1997 roku uzyskałem dyplom magistra inżyniera specjalności inżynieria środowiska w energetyce i motoryzacji. Moja praca magisterska miała charakter eksperymentalno-obliczeniowy i była zatytułowana: "Wpływ warunków spalania oleju opałowego lekkiego na emisję substancji szkodliwych w kotłach małej mocy".

Po studiach podjąłem pracę na uczelni w Instytucie Techniki Cieplnej i kontynuuowałem naukę na studium doktoranckim. W 2003 roku uzyskałem stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Moja praca doktorska miała charakter eksperymentalno-obliczeniowy i była zatytułowana "Analiza termodynamiczna ożebrowanego wymiennika ciepła z nierównomiernym dopływem czynników". Badania dotyczyły wpływu uwzględnienia nierówności rozpływu powietrza i cieczy w ożebrowanym krzyżowoprądowym wymienniku ciepła na efektywność jego działania.

W roku 2005 w semestrze letnim wziąłem udział w kursie pt. "Biogas Technology" na Uniwersytecie w Halmstadt (Szwecja) realizowanym w systemie distance learning w jezyku angielskim. Dzięki tym zajęciom mogłem zapoznać się ze skandynawskimi doświadczeniami w zakresie beztlenowej fermentacji odpadów i produktów ubocznych z działalności rolniczej, jak również z podstawami mikrobiologi procesu AD, europejską legislacją w tym zakresie, podstawami projektowania fermentatorów i doboru technologii do substratów. Uczestnictwo w kursie zaowocowało nawiązaniem współpracy z kilkoma firmami technologicznymi posiadającymi rozwiązania w zakresie produkcji i wykorzystania biogazu oraz przygotowaniem kilku koncepcji, studiów wykonalności, ocen oddziaływania na środowisko i wniosków o dofinansowanie ze środków publicznych inwestycji budowy biogazowni rolniczych.

Zobacz także: