Efektywność energetyczna

Racjonalne wykorzystywanie energii i surowców to jedno z najważniejszych wyzwań jakie stoją zarówno przed przemysłem jak i sektorem publiczny a nawet gospodarstwami domowymi. Konsekwencje naszych zachowań oraz stosowanych technologii mają przede wszystkim wymiar ekologiczny i ekonomiczny. Swoją ofertę kieruję głównie do biznesu i sektora publicznego i obejmuje ona:

 • przemysłowe audyty efektywności energetycznej
 • przeglądy gospodarki energetycznej
 • optymalizację taryf i kosztów zakupu nośników energii
 • ocenę/weryfikację planów inwestycyjnych pod kątem efektywności energetycznej
 • wprowadzanie systemów monitorowania i zarządzania energią
 • opracowanie koncepcji racjonalnych ozwiązań energetycznych
 • pozyskiwanie finansowania na wdrożenia poprawiające efektywność energetyczną

Energetyka rozproszona

Postęp technologiczny jest motorem zmian. W wielu przypadkach generacja rozproszona, oparta na mikro i małych źródłach wytwórczych, daje lepsze efekty systemowe (bezpieczeństwo energetyczne, ochrona środowiska, ekonomia) niż zcentralizowane instalacje spalania paliw. Każde przedsiewzięcie musi być jednak indywidualnie rozpatrywane z uwzglednieniem wszystkich właściwych sobie uwarunkowań. Ocena ekonomiczna w dużym stopniu zależy od otoczenia prawnego, a te w Polsce jest niestabilne. Moja oferta dotyczy przede wszystkim:

 • analiz techniczno-ekonomicznych i analiz ryzyka dla inwestycji energetycznych (źródła ciepła, generatory elektryczne, etc.)
 • doradztwo w zakresie mikroźródeł wytwórczych i energetyki prosumneckiej
 • doradztwo w zakresie odnawialnych źródeł energii
 • doradztwo w zakresie wysokosprawnej kogeneracji
 • asystę i przygotowanie dokumentacji w fazie przedinwestycyjnej

  Wsparcie marketingowe

Oferuję pomoc i wsparcie w prowadzeniu polityki informacyjnej o Państwa produktach, usługach lub wydarzeniach. Pomoc ta obejmuje zarówno doradztwo, przygotowanie materiałów i publikacji, promocję w mediach elektronicznych, tworzenie i redagowanie stron internetowych, prowadzenie profili społecznościowych i inne powiązane usługi.

 • tworzenie strony internetowe
 • blogi i media społecznościowe
 • kreatywne pisanie
 • kreatywne prezentacje
 • przygotowywanie broszur i publikacji

  Szkolenia

Oferuję zarówno organizowanie warsztatów, konferencji i szkoleń (organizator) jak i prowadzenie warsztatów i szkoleń z obszaru energetyki i ochrony srodowiska (trener). Szczegółowa tematyka do uzgodnienia - współpracuję z ekspertami z róznych branż.

 • Warsztaty poświęcone efektywności energetycznej
 • Warsztaty poświęcone biogazowniom rolniczym
 • Przepisy i regulacje w energetyce
 • BHP przy urządzeniach energetycznych
 • Dozór i eksploatacja urzadzeń, instalacji i sieci elektrycznych, cieplnych i gazowych
 • Różne szkolenia miękkie dotyczące rozwoju kompetencji

  Finansowanie

Oferuję wsparcie w pozyskiwaniu finansowania, w tym także ze środków publicznych, na wdrożenia związane z branżą energetyczną oraz ochroną środowiska. Przygotowuję część merytoryczną wniosków aplikacyjnych i pomagam w rozliczaniu projektów. Przykłady:

 • Programy NFOŚiGW oraz WFOŚiGW
 • PolSEFF2
 • Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG
 • środki UE - POIiŚ, RPO, LIFE...
 • aplikacje kredytowe dla banków

W czym dziś mogę służyć Państwu pomocą?

Przedstawiłem przykładowe oferowane przeze mnie usługi oraz potencjalne obszary współpracy. Jeśli mają Państwo jakiś specyficzny problem lub potrzeby z pokrewnego obszaru to bardzo zachęcam do bezpośredniego kontaktu, aby sprawdzić czy mogę być dla Państwa użyteczny lub skierować Państwa do któregoś z moich partnerów.

dowiedz się więcej   –lub–   skontaktuj się ze mną