• wiedza - świadomość - zysk - zarządzanie oparte na wiedzy
  • problem - analiza - rozwiązanie
  • wiedza - świadomość - zysk :: roztropne zarządzanie oparte na wiedzy

Każdy pomysł biznesowy i inwestycja wymaga rzetelnego zbadania jej uwarunkowań technicznych, prawnych i ekonomicznych. Intuicja jest ważna, ale bez zarzadzania ryzykiem trudno odnieść sukces. Przez swoje analizy pomagam inwestorom zobaczyć silne i słabe strony projektu, kalkuluję ryzyko i opłacalność oraz przygotowuje dokumentację wymaganą przez instytucje finansujące lub urzedników-decydentów.

W zależności od stanu zaawansowania projektu i potrzeb inwestora analizy te mogą mieć różny charakter i dokładność. Typowe opracowania to studia celowości inwestycji lub studia możliwości rozwiązania danego problemu. Na bardziej zaawansowanym etapie opracowuje się biznesplan lub studium wykonalności oraz ocenę oddziaływania na środowisko.

Dotychczasowe moje doświadczenia dotyczyły głównie projektów biogazowych i kogeneracyjnych - wykonałem kilkanaście opracowań tego typu w latach 2005-2013.